Wyszukiwarka

ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

Polski (Polish)
English (United States)

Regulamin serwisu internetowego Asia Foods, działający pod adresem www.asiafoods.pl, prowadzonym przez Asia-Foods sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzwonkowa 33, nr NIP 5221072667 , nr REGON REGON 011842242.

Słownik:

Strona - serwis internetowy działający pod adresem asiafoods.pl, prezentujący ofertę firmy Asia-Foods sp. z o. o.;

Konto Klienta - dane Klienta służące do sporządzania listy produktów, ułatwiające uzyskanie dokładnej wyceny przez przedstawiciela handlowego i realizację ewentualnego zamówienia

Firma – Asia-Foods sp. z o. o.

I. Informacje organizacyjne

 1. Strona zawiera prezentację asortymentu firmy, a także prowadzi sprzedaż towarów, także realizowaną na odległość, podmiotom gospodarczym. Podstawą realizacji zamówienia jest wizyta w biurze, bądź kontakt telefoniczny, bądź sporządzenie zamówienia poprzez konto klienta. SPRZEDAŻ PROWADZONA JEST TYLKO W ILOŚCIACH HURTOWYCH.
 2. Informacje na temat produktów firma zamieszcza na stronie. Produkty prezentowane na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

II. Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać w godzinach pracy biura, za wyjątkiem zamówień sporządzanych przez internet. Przez złożenie zamówienia przez internet należy rozumieć założenia konta klienta wypełnienie i wysłanie formularza zapytania o towar w Sklepie.  Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza.
 2. Zamówienia są przyjmowane również:
  - za pośrednictwem e-maila pod adresem biuro@asiafoods.pl
  - bezpośrednio w biurze przy ulicy Dzwonkowej 8 w Warszawie, w godzinach jego otwarcia.
  - telefonicznie po numerem: 022 868 39 37 (38)
 3. Zastrzegamy sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
 4. W sytuacji, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców) i brak jest możliwości realizacji zamówienia firma ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku firma zawiadamia klienta o niemożliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną.
 5. W sytuacji niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT zgodnie z dyspozycją klienta przekazaną w zamówieniu.

III. Ceny towarów

 1. Na stronie nie zamieszczamy cen produktów – powodowane jest to tym, że różnią się one w zależności od złożonego zamówienia. O ceny nalezy pytać bezpośrednio naszych przedstawicieli, bądź wysyłając formularz zapytania po założeniu Konta Klienta na stronie.

IV. Dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy. Jest on zawsze ustalany indywidualnie. Produkty dostarczają (w zależności) nasi kierowcy, bądź firma kurierska. Towary można też odbierać osobiście w siedzibie firmy.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy bądź złożeniem zamówienia „na ostatnią chwilę”.
 3. Firma dokłada wszelkich starań, aby zrealizować dostawę w wyznaczonym terminie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą.
 4. Podczas rejestracji konta klienta na stronie, Zamawiający podaje adres dostawy, który może być zmieniany w zakładce „Moje konto”

V.Strona

 1. Aby skorzystać ze Strony niezbędne jest:
  - dostęp do sieci internetowej,
  - przeglądarka internetowa,
  - włączona obsługa plików cookies,

  - aktywne konto e-mail.
 2. Firma podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości strony, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić  Firmy za pośrednictwem e-maila: biuro@asiafoods.pl. Firma niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania strony.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu do konta klienta w celu jego usprawnienia działania strony, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym zarejestrowanych klientów.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za:
  - zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich;
  - niekompatybilność Strony z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;
  - trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze Stroną.
 5. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronie są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji Towaru i mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku.
 6. Wszelkie treści umieszczone na stronie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

VI. Umowa i reklamacje

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a firmą.  W momencie dokonania przez klienta płatności za zamówiony towar, a w przypadku płatności przy odbiorze w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia. (Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail bądź telefon od firmy potwierdzający złożenie zamówienia. Jeżeli klient nie zakwestionuje potwierdzenia umowa zostaje zawarta.)
 2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności naszego kierowcy lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego.
 3. Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres: biuro@asiafoods.pl lub telefonicznie pod numerem + 022 868 39 37 (38) w godzinach 8.00 – 16.00.
 4. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 5. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.
 6. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
 2. Klient zobowiązany jest zwrócić towar, od którego zakupu odstąpił niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu. Klient proszony jest o dodanie adnotacji "zwrot ustawowy"
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

VII. Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazane przez klienta są przetwarzane przez Administratora danych firmy. Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta.
 2. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  - Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)  - rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką Faktury VAT.
 3. Informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 czerwca 2015 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.